Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Jeugd Rabo Veldhuis

RABOBANK PARTY JEUGD– 2 MAAIE 2010                                           Pleatst 14-maaie-2010

Der wienen jammer genôch net safolle jeugdkeatsers op dizze earste ledenwedstriid foar de jeugd. Ek wie it waar fansels net al te best. Toch is der leuk keatst troch de bern dy ’t der wol wienen. De acht jonge toppers hawwe allegear in kear tsjin elkoar keatst. Úteinlik wienen Jesse de Jong en Dirk van Balen de sterksten. Dennis (dy jongste fan Sjerry en Alinda) en Lydia (ien fan Siebren en Marjan) de Jong hienen de twadde priis.
Rabobank1.jpg 
Jesse en Dirk yn’e hage en mei de beker!
 
 
RUURD VELDHUIS TIMMERBEDRIJF JEUGDPARTY – 9 MAAIE 2010
De opjefte foar de twadde ledewedstriid foar de jeugd wie, lykas by de earste, net geweldich. Der wienen wer mar acht keatsers. Se hawwe allegear in kear tsjin elkoar keatst. Dennis de Jong en Marrit Hylkema hienen nei trije partijen de measte punten en koenen in spiker yn’e muorre slaan. Rink Veenhof en Lydia de Jong moesten tefreden wêze mei de twadde priis.

WinnersVeldhuisJeugd_1.JPG

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING