Thus
Organisaasje
Ynformaasje
Ledepartijen
Jan Bakkerbokaal
Kompetysjekeatsen
KNKB
Federaasje keatsen
Wedstrydagenda
Fotos
Sponsorpagina
Skiednis

Federaasje keatsen

De KF Reahûs-Turns is lid fan de federaasje Snits en omkriten. Yn alle doarpen dy’t lid binnen wurde wedstriden organisearre foar senioaren en jeugd yn ferskillende klassen. By de senioaren binne dat nivo klassen, by de jeugd leeftiidsklassen.

 

Elts jier wurd yn Reahûs en Turns ek federaasjekeatst. Yn Reahûs is dat de DEVO partij, in frije formaasjepartij foar A- en B-klasse en froulju.

Yn Turns is de Joostemapartij in tradysje fan al hast tritich jier! Dit is in troch inoar lotters partij foar manlju en froulju.

Foar de jeugd is der ek de DEVO-partij wêrby de klassen ferdield wurde oer Turns en Reahûs.

 

Foar in folledich oersjoch fan alle federaasjewedstriden, sjoch op dizze website.

 

Opjefte federaasjewedstriden

 

Senioaren

Met yngong fan 20110 kin it opjaan foar federaasjewedstriden allinnich noch mar fia www.KNKB.nl. Dit kinne je sels dwaan mar it kin ek troch ús keatsferiening dien wurden yn de persoan fan Jildert van der Werf.

De opjefte moat foar tongersdeitejûns 19.00 oere. Dêrnei is de opjefte slúten. Wannear je fia Jildert van der Werf opjaan wolle, moat hy de gegevens in dei earder hawwe sadat Jildert ek de tiid hat om alles troch te jaan. Jou de opjeftegegevens troch oan Jildert fia de mail: jildertvanderwerf@hotmail.com.

 

Opjaan fia de KNKB-site giet as hjirûnder:

-          gean nei www.knkb.nl

-          gean nei 'wedstrijdzaken'

-          gean nei 'wedstrijdagenda'

-          klik by 'wedstrijdtype' op 'federatie'

-          sykje de wedstriid op wêr je oan meidwaan wolle en klik dy oan

-          klik de button oan mei de list en it griene + teken derop

-          folgje de ynstruksjes (je moatte it knkb-nûmer en de geboartedatum fan de keatsers trochjaan)

-          fia Jildert of Frans Poelsma kinst dyn KNKB nûmer opfreegje, mar dizze stiet ek op de KNKB-pas dy't elkenien krigen hat.

 

of opjefte@kfreahus-turns.nl

 

Ynlis €3,

 

Regels voor deelname aan federatiepartijen

 

1. Deelname aan seniorenwedstrijden:

 

  • men dient lid te zijn van een vereniging die is aangesloten bij de federatie Sneek e.o. Dit lidmaatschap moet voor het begin van het kaatsseizoen zijn ingegaan.
  • geselecteerde KNKB_kaatsers mogen meedoen mits er op diezelfde dag geen KNKB-wedstrijd georganiseerd wordt in hun categorie.
  • Dames mogen meedoen aan herenwedstrijden indien er geen damespartij op dezelfde dag wordt gehouden.
  • De jeugd mag meedoen aan seniorenwedstrijden vanaf 14 jaar, mits er in hun eigen leeftijdscategorie geen wedstrijd wordt gehouden.

 

2. Regels betreffende het organiseren van wedstrijden

 

* Indien een partuur zich met 2 mensen heeft opgegeven dan dient dit partuur de gehele dag

   met z’n tweeën te kaatsen.

* Bij VF partijen betalen parturen 9 euro inleg. Bij twee personen in een VFpartuur is er recht

   op 2 prijzen ipv drie.

* Valt een speler tussentijds uit, dan wordt er iemand bijgeloot uit dezelfde klasse als de

   overige spelers van dit partuur dit willen. Willen de overgebleven spelers dit niet, dan wordt

   de partij uitgekaatst met de twee overgebleven kaatsers.

* Een partuur is te laat als het partuur wordt omgeroepen en nog niet aanwezig is op het

   sportterrein. Dit partuur heeft automatisch de partij verloren.

* Een speler is te laat als zijn partuur wordt opgeroepen en hij/zij nog niet aanwezig is op het

   sportterrein. Komt deze speler tijdens de partij nog opdraven, dan mag hij/zij niet meer

   meedoen. De evt. volgende partij mag hij/zij wel weer meedoen.

* Wanneer een partuur een staand nummer heeft in de eerste omloop, dan heeft dit partuur

   geen recht meer op de verliezerronde indien zij hun eerste wedstrijd verliezen. De federatie

   ziet er op toe dat deze regel wordt gehandhaafd om wedstrijden vlotter te laten verlopen.

* Bij door elkaar loten partijen heeft elke speler en functie. Alleen balkeren is niet toegestaan.

* In het geval een partuur zich opgeeft voor een bepaalde klasse en het blijkt dat 1 of meer

   kaatsers niet in deze klasse mogen kaatsen, dan wordt het gehele partuur in een hogere

   klasse geplaatst.

* de organiserend vereniging heeft de vrijheid een partuur in een hogere of lagere klasse te

   plaatsen als dit het kaatsplezier van de andere parturen ten goede komt.

* Er is bij heren een A-,B- en C-klasse. Er is een TC namens de federatie die de indeling van

   deze klassen controleert en eventueel aanpast. Aanpassingen gebeuren altijd in overleg met

   de vereniging.

* Elke vereniging levert een lijst met A-,B- of C-kaatsers.

* Opslagafstanden:

            Heren A          27 meter

            Heren B          24 meter

            Heren C          22 meter (veld is 4 meter korter)

            Dames A         21 meter (a-maten)

            Dames B         19 meter (b-c maten)

* voor afdelingswedstrijden op federatieniveau gelden dezelfde regels als voor KNKB-

   afdelinspartijen.

 

 

Jeugd federaasje

Wedstriden op woansdei                   opjefte foar moandei 18.00 oere

Wedstriden op freed                          opjefte foar woansdei 18.00 oere

Wedstriden op sneon of snein           opjefte foar tongersdei 18.00 oere

 

opjefte it leafst fia it emailadres simke.carola@home.nl
Telefoanysk kin ek by: Simke Altenburg           06-54622333
                                         Siebren de Jong           569261
                                         Maurits vd Werf             332065
 
Fansels is it noch makliker om nei it kompetysjekeatsen al op te jaan foar dizze wedstriden.

 

Ynlis €1,50

 

De jeugd dy’t de opslachôfstan fan de federaasje helje kin, mei meidwaan oan de wedstriden. De measte wedstriden binne t.i.l, dus opjefte is yndividueel.

 

Opslachôfstannen:

 

                                               Federaasje                             KNKB

Welpen Famkes                      min. 10 meter                         13 meter

              Jonges                      min. 11 meter                         14 meter

 

Pupillen Famkes                     min. 13 meter                         16 meter

               Jonges                     min. 15 meter                         18 meter

 

Skoallefamkes                        min. 16 meter                         19 meter

Skoallejonges                         min. 19 meter                         22 meter

 

Famkes                                   min. 19 meter                         22 meter

Jonges                                    min. 24 meter                         27 meter

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING