Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Jeugd

Nieske wint krâns op frije formaasjewedstriid yn Wjelsryp
Op sneon 16 july wie der foar de KNKB-skoalfamkes in frije formaasjewedstriid yn Wjelsryp. Der waard dizze dei wer fûl keatst om de prizen. It partoer fan Jeanette Jansma, Anne Nieke Bergsma en Nieske Hoekstra hienen it benammen yn de twadde partij tsjin Jildou Felkers, Anja Kuik en Mintje Meintema tige dreech. Se stienen mei trije om'e neat achter en wûnen de partij mei in spannende 5-5 6-6 troch Jeannette Jansma, dy't de bal dochs noch keare koe neidat Nieske de bal
krekt net reitsje koe. Lokkichernôch hie Nieske de bal net oanrekke sadat de winst binnen wie.
Jeanette, Anne Nieke en Nieske blieken in keats-ienheid te wêzen en lieten it der yn de finale net op oankomme. Cyntha Bouma, Atjella Keulen en Marrit Zeinstra, alle trije A-keatsers, kamen der
eins net oan te pas en de wedstriid waard dan ek wûn mei
5-3 6-6.

Nieske en Anke winne yn Raerd

Op snein 15 maaie, yn Raerd, hat Nieske har earste KNKB-krâns wûn.
Sy hie oan Anke Zwart fan Berltsum in poerbêste maat.
Nei de tredde omloop kaam de finale. Dy moast keatst
wurde tsjin Mintje Meintema fan Dronryp en Martzen Deinum
fan Wommels. It publyk seach in oantreklike finale, mei fanatike
tuskenspullen. It gie lyk op mar Nieske en Anke wienen op de 6-6
gauris lokkiger as de tsjinstanners, mei as risseltaat de 5-4 6-6.
 
De krâns sille jimme net hingjen sjen, Nieske woe de krâns graach
winne foar har pake en beppe dy't dizze dei harren 45-jierrich houlik
belibje mochten. Pake en beppe wienen tige wiis mei harren earste
krâns.
 
Groetnis,
in supporter fan de KNKB-skoalfamkes (Jan Hoekstra).

KNKB Skoalfamkes 29 maaie yn Turns
útslach:

Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse:
 
1.    Louise Krol uit Ee en Cyntha Bouma uit Buitenpost                                24 voor 10 tegen
2.    Hendrieke v/d Schoot uit Sexbierum en Corina de Vries uit Beetgum        24 voor 17 tegen
 
Deze meisjes hebben in een poule van vijf tweetallen gekaatst.
Schoolmeisjes d.e.l. met herkansing:
 
Winnaarsronde:
 
1.    Jeanette Jansma uit Dronrijp en Erica Kramer uit Arum                    Finale: 5-4 6-0
2.    Rixt Keuning uit Britswerd en Rixt Sinnema uit Wergea
3.    Mintje Meinema uit Dronrijp en Lisanne Folkertsma uit Folsgare       Halve finale verloren van 1e prijswinnaars 2-5 4-6
 
Verliezersronde:
 
1.    Anne Monfils uit Kimswerd en Hedwich de Boer uit Wommels          Finale: 5-5 6-0
2.    Fenna Kramer uit Wommels en Simone Oppedijk uit Hallum


Het kaatsen in Easterein was voor de welpen, pupillen, schooljongens, schoolmeisjes op zaterdag 21 mei.Het was mooi weer om te kaatsen.

Wij  pupillen kaatsten een lijst met 7 partuur. We hebben 3x gekaatst en toen stonden we in de finale. Er was een partuur met 3 en dat waren wij. De heren stonden in het perk en ik sloeg op.

De finale was super spannend ,Ik  had er die dag nog maar 1 uit gegooid maar op de stand 5-5 6-6 kreeg ik deze op mijn duim en was de opslag mislukt.  Dus de winst ging naar Zoë de Jong en Timen van Gelderen. De tweede  prijs was voor mij, en mijn twee teamgenoten Sander Renzo Pranger en  Hessel de Groot.

Veel groeten van de kaatster Marieke Schaap

KNKB welpen famkes bite it spits ôf yn Turns

Hjoed, snein 1 maaie 2011, wie de earste keatsparty foar de K.F. Reahûs-Turns fan 2011. It wiene de welpen famkes fan de KNKB dy’t dizze eare hienen. Der stienen 11 twatallen op de list foar dizze troch-inoar-lotters wedstriid. Spitich genôch wie der gjin dielname fanút ús eigen feriening, mar dêr wurd hurd oan wurke…

De straffe noardeastewyn, dy’t dwers oer it fjild fan Turns stie, makke it net ienfâldich foar de famkes. It wie fansels ek harren earste partij fan it jier! Mar hawar, se hawwe der hjoed it bêste fan makke en der waard betiden knap keatst.

De finale yn’e ferliezersronde gong tusken it partoer fan Lobke Vlasbloem en Selma de Boer tsjin dat fan Eline Koree en Elske Deinum. It hat noait echt spannend west en Eline en Elske wûnen dan ek maklik mei fiif om’e twa en seis fjouwer.

Yn’e winnersronde keatsten Laudy Bouma en Tessa Reitsma tsjin Dian Dijkstra en Renske Blanksma om in plak yn’e finale. Dit waard yn in sucht en in skeet beslikke yn it foardiel fan Dian en Renske. Laudy en Tessa pakten net in buordsje, mar wol de tredde priis! Berber Bouma en Marit Jellesma hienen in steand nûmer en koenen harren klearmeitsje foar de finale tsjin Dian en Renske. De lêsten rûnen yn’e finale samar nei in fiif om ien foarsprong. Toen krigen Berber en Marit noch efkes de geest, mar toch wienen it Dian en Renske dy’t op fiif om’e trije en skjinne seis de krânsen feilich stelden.

Krekt foar twaën wie de priisútrikking al efter de rêch en koe eltsenein wer op hûs oan of noch nei in oar keatsfjild ta. By dizze wolle wy de keurmeesters en net te ferjitten de skiedsjrochter, Cilia Witteveen, hertlik tanksizze foar harren meiwurking hjoed!

Groetnis fan it Jeugdbestuur!

 

Cursus jeugdbegeleiding                                                                        pleatst 7 april 2011

Afgelopen dinsdag 5 april heeft de eerste van twee cursusavonden Jeugdbegeleiding plaatsgevonden. Tijdens deze avonden, verzorgd door Siemke Andela uit Winsum, worden de basistechniek en –methodiek van het kaatsen uit de doeken gedaan. Het is bedoeld voor de vaste  begeleiders bij het competitiekaatsen en voor ouders, die ook dit jaar weer hierbij zullen worden ingezet. De opkomst was nog niet echt geweldig, maar gelukkig heeft iedereen op dinsdag 26 april weer een kans.

jeugdbegeleiding_1.jpg Jeugdbegeleiding_2.jpg

De eerste avond stond in het teken van de theorie. Vooral de basistechniek van de opslag en uitslag is aan bod gekomen. Er waren ook ouders bij voor wie de spelregels nog abracadabra zijn, dus het was soms best pittig. Gelukkig had Siemke mooie stencils gemaakt die iedereen thuis nog eens kon bestuderen. Tijdens de tweede avond gaan we de theorie in praktijk brengen, zodat alles vast en zeker duidelijker gaat worden.
Het was al met al een geslaagde avond en een mooie gelegenheid voor de begeleiders en ouders om basiskennis van de techniek van het kaatsen op te doen! Alle ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom om op dinsdag 26 april a.s. de tweede avond bij te wonen, ook als je de eerste avond niet hebt bezocht. Dus komt allen!
 

Datum: dinsdag 26 april

Tijd: 19.00 uur

Plaats: gymzaal Roodhuis

Meenemen: sportschoenen en sportkleding

Met sportieve groeten,

Het Jeugdbestuur.

 

 

Het federatiekaatsen in Easterein op 21 mei
 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING